Privacy statement

Gebruik van persoonsgegevens 

Van een klant van Goedegebuure Tandtechniek Ede B.V., leggen wij ook persoonsgegevens vast. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze dienstverlening.

De volgende gegevens leggen wij vast in ons systeem:

 • NAW-gegevens, voor het ophalen en afleveren van tandtechnische werkstukken en voor het opstellen van dagnota’s en maandfacturen
 • Email-adres, om met u te communiceren over werkstukken en om facturen te sturen (dit laatste indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
 • Bankrekeninggegevens of creditcardgegevens (indien machtiging tot automatische incasso afgegeven)

Patiëntgegevens

Van uw patiënten, waarvoor wij een voorziening maken, leggen wij ook persoonsgegevens vast, teneinde het werkstuk te kunnen identificeren en te kunnen factureren. Wij leggen vast:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer (indien gewenst)
 • Geproduceerde voorziening

Hierbij gaan wij ervan uit dat u als tandarts ervoor zorgt dat uw patiënt op de hoogte is van het verstrekken van deze gegevens aan ons. Op onze beurt gaan wij uiteraard zorgvuldig en volgens de privacyregels met deze gegevens om. De verstrekte informatie zal worden opgeslagen op interne systemen. Door middel van die systemen hebben de betrokken Goedegebuure-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Goedegebuure de gegevens verwerkt.

Kleurbepalen in het laboratorium

Als een patiënt bij Goedegebuure komt voor het bepalen van de kleur en/of vorm van de gebitselementen, dan kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Naam
 • Geslacht
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Naam tandartspraktijk
 • Lichtfoto’s (aangezicht, zijaanzicht en mond)

Door een tandtechnisch medewerker zal er gekeken worden naar de kleur en/of vorm van de gebitselementen. Voor het vastleggen kan gebruik gemaakt worden van lichtfoto’s. Met behulp van de patiëntgegevens, lichtfoto’s en de door de tandarts gegeven opdracht kan de tandtechnicus de werkzaamheden gaan uitvoeren.Als er lichtfoto’s worden gemaakt worden deze tijdelijk opgeslagen. De foto’s zullen alleen worden gebruikt en bekeken tijdens het vervaardigen van het werkstuk. Het originele formulier van de kleurbepaling zal worden meegeven met het werkstuk aan de tandartspraktijk. De kopie van dit formulier en de gemaakte lichtfoto’s zullen nog een periode van ongeveer 2 maanden beschikbaar blijven voor eventuele correctie werkzaamheden. Daarna zullen de gegevens worden verwijderd. Goedegebuure zal de patiënt middels een folder vooraf informeren over deze procedure.

Reparaties

Als een patiënt bij Goedegebuure komt voor een reparatie van een uitneembare voorziening worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam tandartspraktijk

Deze gegevens worden gebruikt om u een correcte factuur te kunnen sturen.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Goedegebuure een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.  

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij  van u verwerken:- recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Goedegebuure – het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.  – recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden – recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens – voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.  Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze privacyverklaring, kan contact met ons worden opgenomen.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons verstrekte gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Goedegebuure bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Goedegebuure gegevens te bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Goedegebuure de gegevens verwijderen.