Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor dienstverlening

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Tandtechnisch Laboratorium (TTL): In Nederland gevestigde leden van de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici (gevestigd te Berkel-Enschot)

Opdrachtgever:De wederpartij van het tandtechnisch laboratorium (TTL)

Opdracht: Iedere opdracht van de opdrachtgever aan het TTL.

Overeenkomst:Iedere verkoop- en leveringsovereenkomst die tussen opdrachtgever en het TTL tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, niet zijnde een aanbieding.

Aanbieding: Iedere offerte betreffende het verkopen en/of leveren van producten en/of diensten

Producten en diensten:Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en het TTL, zoals hierboven bedoeld.

Voorwaarden:Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het TTL aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen het TTL en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij door opdrachtgever en het TTL schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Eventuele andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door het TTL niet geaccepteerd, tenzij het TTL en opdrachtgever schriftelijk hebben verklaard dat zodanige andere voorwaarden wel van toepassing zijn.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Het TTL stelt opdrachtgever periodiek op de hoogte van haar prijzen. Prijzen gelden voor een vooraf aangegeven periode, met inachtneming van hetgeen in artikel 3.3 en 3.4 bepaald is.
3.2 Alle prijzen worden uitgedrukt in Nederlandse valuta en/of Euro’s en zijn inclusief BTW. Vanaf 1 januari 2002 worden de prijzen alleen nog in Euro uitgedrukt.
3.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de publicatie ervan voor het TTL geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het TTL worden geheven dan wel door derden ten laste van het TTL worden gebracht.
3.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren gedurende de geldigheidsduur van de algemene prijsopgave zal het TTL de prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking.

 

Artikel 4: Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een aanbieding geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en bindt het TTL slechts gedurende de op de aanbieding vermelde geldigheidsduur.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover de opdrachtgever op basis van de aanbieding opdracht geeft aan het TTL de opdracht uit te voeren en het TTL de opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel door uitvoering van de opdracht door het TTL.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor het TTL geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het TTL worden geheven dan wel door derden ten laste van het TTL worden gebracht.
4.4 Ingeval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, zal het TTL de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen/cq. -verlagingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking.
4.5 Alle opgaven door het TTL van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en diensten zijn met zorg gedaan. Het TTL kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Het TTL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
5.2 Indien en voorzover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft het TTL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het TTL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het TTL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het TTL zijn verstrekt, heeft het TTL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan het TTL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6: Levertijd

6.1 De door het TTL opgegeven levertijd heeft bindende kracht.
6.2 De levertijd vangt aan zodra de opdracht door het TTL is aanvaard, dan wel indien het TTL voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft, die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van het TTL.
6.3 Tijdstip van levering is het moment van aflevering bij opdrachtgever.
6.4 Bij overschrijding van de opgegeven levertijd heeft opdrachtgever recht op schadevergoeding voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daar niet tegen verzetten en daadwerkelijke schade is geleden, inclusief eventuele schade die kan worden geclaimd door een gedupeerde patiënt, behoudens voor zover sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 9. Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in geval van overschrijden van de alsdan overeengekomen nieuwe levertijd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7: Verzending, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle leveringen geschieden ten huize van de wederpartij.
7.2 Tot aan het moment van het afleveren bij opdrachtgever zijn de producten voor risico van het TTL. Op het moment van ontvangst van de producten ten huize van opdrachtgever gaat alle risico voor directe en indirecte schade, welke aan deze producten mochten ontstaan op de opdrachtgever over.
7.3 De door het TTL aan opdrachtgever geleverde en te leveren producten blijven eigendom van het TTL, zolang opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende met het TTL aangegane overeenkomst.

 

Artikel 8: Geheimhouding

Opdrachtgever en het TTL zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming

9.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van opdrachtgever en/of het TTL onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, overstroming, overheidsmaatregelen e.d., zowel bij het TTL alsmede bij de leveranciers van materialen, waardoor de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen worden nagekomen.
9.2 Indien er zich een overmachtsituatie voordoet zoals genoemd in artikel 9.1., dan zijn opdrachtgever en het TTL gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Het TTL zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 9.1 op de hoogte stellen en zal over ontbinding met de opdrachtgever overleg voeren.
9.3 Indien het TTL bij het intreden van de omstandigheid als bedoeld in artikel 9.1. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt niet wanneer het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
9.4 Iedere aanspraak op schadevergoeding is in geval van een niet toerekenbare tekortkoming uitgesloten.

 

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na levering of binnen 30 dagen na factuurdatum wanneer de factuur na de leveringsdatum wordt verzonden. Indien echter een maandoverzicht gebruikelijk is, dan dient betaling te geschieden binnen 15 dagen na ontvangst van dit overzicht.
10.2 Alle betalingen aan het TTL dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van het TTL of op een door het TTL aangewezen rekening en worden geboekt in mindering op de oudste uitstaande schuld van opdrachtgever aan het TTL.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn genoemd in artikel 10.1. is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft het TTL het recht om opdrachtgever vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, maar met een minimum van 1% per maand, over het verschuldigde factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag.
10.4 Indien bij herhaling het gestelde in artikel 10.1. door opdrachtgever niet wordt nagekomen, heeft het TTL het recht, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever contante betaling of vooruitbetaling te verlangen.
10.5 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten die het TTL maakt als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
10.6 Kortingsregelingen kunnen in individuele overeenkomsten worden opgenomen.

 

Artikel 11: Reclames

11.1 Opdrachtgever is gehouden om de bij hem afgeleverde zaken direct te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken.
11.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames betreffende door het TTL verrichtte werkzaamheden of door haar geleverde producten, binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
11.3 Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan de opdrachtgever geen recht op reclame.
11.4 Gereclameerde producten moeten op verlangen door het TTL worden gekeurd. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij terecht is gereclameerd.
11.5 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zal het TTL het product of een onderdeel daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van het TTL.
11.6 Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van het TTL. Reclame is geen reden voor het opschorten van de betalingsverplichting voor het betreffende werkstuk, tenzij dit niet redelijk is te achten.

 

Artikel 12: Garantie

12.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het TTL in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende zeven maanden na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het werkstuk door het TTL, dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door het TTL. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal het TTL de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken aan het geleverde werkstuk kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van het TTL.
12.2 De garantieverplichting van het TTL vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie (bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervormingsgevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden.
12.3 Garantie voor, door het TTL, elders ingekochte producten en/of materialen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Het TTL verplicht zich producten en/of materialen in te kopen bij fabrikanten/leveranciers waarvan het TTL in redelijkheid mag aannemen dat dit goede en betrouwbare leveranciers zijn.
12.4 Het TTL is gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen zowel binnen Nederland als daarbuiten.
12.5 Zonder toestemming van het TTL mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van het TTL jegens opdrachtgever en derden is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 6.4 en 12 omschreven verplichtingen. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid en opzet of grove schuld van het TTL of haar ondergeschikten, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is het TTL niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart het TTL voor alle aanspraken van derden veroorzaakt door gebruikmaking in het kader van de overeenkomst door het TTL van door opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Artikel 14: Ontbinding en opschorting

14.1.1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens het TTL tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van aanvraag tot surséance van betaling, faillissementsaanvraag, faillissement of liquidatie van opdrachtgever of staking van de onderneming van opdrachtgever, is het TTL, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
14.1.2 Indien het TTL conform het in artikel 14.1. bepaalde de overeenkomst ontbindt, wordt onverminderd de overige rechten van het TTL, al hetgeen opdrachtgever aan het TTL uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal het TTL zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 15: Arbitrage

15.1.1 Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst gesloten op grond van de onderhavige voorwaarden, zullen worden beslecht door het Nederlands Arbitragecollege voor de Tandtechniek, op de wijze als in het bij deze voorwaarden behorende arbitragereglement is bepaald.
15.1.2 Onder een geschil als bedoeld in dit artikel, wordt mede begrepen het zonder meer niet tijdig betalen door de opdrachtgever, alsmede geschillen die ontstaan uit een verschil van inzicht omtrent de redelijkheid van uitleg van deze voorwaarden.

 

Artikel 16: Geldend recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen het TTL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17: Deponering

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage, onder nummer 2492 op 7 februari 2001.